කර්මාන්තශාලා සංචාරය

 • factory-(3)
 • factory-(2)
 • about-us
 • factory-(1)
 • factory-(5)
 • factory-(4)

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

බෙදා හැරීම සහ ඇසුරුම් කිරීම

 • packing (1)
 • packing (3)
 • packing (4)
 • packing (5)
 • packing (6)
 • packing (11)
 • packing (12)
 • packing (13)
 • packing (14)